Reklamacje

 

Reklamacja

Miejscowość, data

Do

studiokreska.ovel.pl

studio_kreska@o2.pl

 

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……............................ towar jest wadliwy. Wada polega na ………………….......................................................................... Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….............................. (słownie: ………......................................................) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………................................................................................(art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………....................................................(art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz Reklamacji Towarów
  •